10 Mayıs 2012 Perşembe

Yargılanmanın Yenilenmesi - 6100 Sayılı HMK 374. Maddesi...


YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/10354
KARAR NO: 2011/12652

...Davacı A…, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemiştir. Davalı M…, duruşmalara katılmamış ve beyanda bulunmamıştır. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, ancak verilen karar henüz kesinleşmemiştir. Davacı, murisi olan M…aleyhine açılan Kuşadası 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/288 Esas ve 2009/175 Karar sayılı satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescili davasında kararın usulsüz tebliğ edildiğini ileri sürerek yargılamanın yenilenmesi isteğinde bulunmuştur. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, yargılamanın yenilenmesi istenen kararın Yargıtay'ca bozulması sebebiyle, dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir...

Devamı...